Trục dẫn

Controller

Sản phẩm

Smart Select!

Smart Select! là một chương trình có thể lựa chọn và hiển thị các mẫu thích hợp từ dòng sản phẩm mở rộng của trục dẫn điện tử THK dựa trên điều kiện tốc độ, tải trọng có ích và hành trình.
Smart Select! hiện có thể sử dụng ngay lập tức mà không yêu cầu đăng ký người dùng.

Smart Select

Ứng dụng